Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky produktů a služeb společnosti OFFICEO s.r.o.

 1. 1. Úvodní ustanovení

 1. 1.1       Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP-FZ“) vydává společnost OFFICEO s.r.o. se sídlem Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČO: 649 42 503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 42398 (dále jen „OFFICEO“, nebo „Dodavatel“), jako dodavatel produktů a služeb v souladu s předmětem podnikání OFFICEO, a to zejména v oblasti papírenského a kancelářského zboží a tiskových služeb.

  1.2       OFFICEO dodává své produkty a poskytuje své služby jak firemním zákazníkům, tak koncovým zákazníkům. Firemním zákazníkem se rozumí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která za účelem výkonu svého podnikání nebo v souvislosti s ním objednává produkty a služby od OFFICEO (dále jen „Firemní zákazník“). Koncovým zákazníkem se rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), který objednává produkty a služby od OFFICEO (dále jen „Koncový zákazník“).

  1.3       Níže uvedené VOP-FZ upravují výlučně nákup Produktů Dodavatele ze strany Firemních zákazníků. Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek Dodavatele obsahující všeobecné obchodní podmínky vztahující se na nákup Produktů Dodavatele jak ze strany Firemních zákazníků, tak ze strany Koncových zákazníků (dále jen „VOP“) jsou dostupné zde: https://www.officeo.cz/vseobecne-obchodni-podminky/.

  1.4       Firemní zákazník odesláním objednávky či svým podpisem pod textem příslušných VOP-FZ nebo na jiném dokumentu zakládajícím smluvní vztah mezi ním a OFFICEO potvrzuje, že byl řádným způsobem seznámen s aktuálním zněním příslušných VOP-FZ, že rozumí jejich jednotlivým ustanovením a že je v plném rozsahu akceptuje.

  1.5       Aktuální znění příslušných VOP a VOP-FZ je zveřejněno vždy na oficiálních internetových stránkách OFFICEO:

  (a)    pro Přímý prodej na internetové adrese www.officeo.cz (pro Firemní zákazníky i Koncové zákazníky) a

  (b)    pro Smluvní prodej na internetové adrese www.online.officeo.cz (pouze pro Firemní zákazníky).

 2.  

 3. 2. Vymezení pojmů

  Níže uvedené pojmy mají daný význam ve VOP-FZ pro Firemní zákazníky, pokud nebude v jednotlivých ustanovení VOP-FZ stanoveno jinak.

  2.1       Ceníkem se rozumí:

  (a)    pro Firemní zákazníky Přímého prodeje aktuálně platný přehled cen Produktů a Služeb vypracovaný OFFICEO a přístupný na internetové adrese www.officeo.cz, jakožto součást Katalogu OD, kde je cena uvedena u jednotlivých Produktů a/nebo Služeb; a

  (b)    pro Firemní zákazníky Smluvního prodeje aktuálně platný přehled cen Produktů a/nebo Služeb doručený Firemnímu zákazníkovi smluvního prodeje.

  Ceník stanoví závazně ceny pro dodávky a nákupy Produktů a/nebo Služeb sjednané mezi OFFICEO a Firemním zákazníkem.

  2.2       Dárkem se rozumí plnění, které OFFICEO poskytne Firemnímu zákazníkovi, ať už přímo či prostřednictvím třetí osoby, v rámci reklamních, marketingových či soutěžních akcí, a to za symbolickou cenu.

  2.3       Dílem se rozumí jakýkoli výrobek (dílo) zhotovený na základě individuálního požadavku Firemního zákazníka, jehož provedení je nabízeno v Katalogu OFFICEO určeném pouze pro Firemní zákazníky; kde se v příslušných VOP-FZ hovoří o Produktu, rozumí se tím též Dílo.

  2.4       Dodacím dokladem se rozumí dokument, na základě kterého je zpravidla podpisem Firemního zákazníka potvrzeno řádné předání a převzetí objednaných Produktů a/nebo Služeb mezi Dodavatelem a Firemním zákazníkem. Dodacím dokladem je zejména dodací list, protokol o předání, případně faktura.

  2.5       Dodacím místem se rozumí adresa určená Firemním zákazníkem jako místo k předání a převzetí Produktů nebo místo poskytnutí služeb, která je na území České republiky.

  2.6       Katalogem Nábytku se rozumí seznam Produktů Nábytku a Služeb Nábytku, který je součástí Katalogu OFFICEO.

  2.7       Katalogem OD se rozumí:

  (a)    pro Firemní zákazníky Přímého prodeje seznam Produktů a Služeb v elektronické podobě přístupný na oficiálních internetových adresách OFFICEO www.officeo.cz, a

  (b)    pro Firemní zákazníky Smluvního prodeje seznam Produktů a Služeb v elektronické podobě přístupný na oficiálních internetových adresách OFFICEO www.online.officeo.cz.

  Katalog OD přístupný na výše uvedených internetových adresách představuje aktuálně platnou nabídku Produktů a Služeb zajišťovaných OFFICEO.

  2.8       Konsolidací Objednávek se rozumí sloučení několika samostatných Objednávek, které Firemní zákazník učiní vůči Dodavateli během období, na kterém se Firemní zákazník a OFFICEO písemně dohodnou, do jedné Objednávky a následné dodání Produktů, které si Firemní zákazník v takto sloučených Objednávkách objedná, v termínu nebo termínech dodání, na kterých se Firemní zákazník a OFFICEO písemně dohodnou. Konsolidaci Objednávek mohou využít pouze Firemní zákazníci.

  2.9       Občanský zákoník se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  2.10    OSŘ se rozumí zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  2.11    Objednávkou se rozumí jednostranné právní jednání Firemního zákazníka, kterým Firemní zákazník objednává u OFFICEO Produkty a/nebo Služby. Povinné náležitosti Objednávky jsou uvedeny v příslušných VOP-FZ.

  2.12    Produktem se rozumí jakékoli typizované zboží specifikované a nabízené v Katalogu OD, označené názvem a objednávkovým číslem, a/nebo Dílo.

  2.13    Produktem nábytkuse rozumí Produkt v podobě nábytku.

  2.14    Produktem TS nebo též Produktem Technického servisu se rozumí Produkt v podobě kancelářské techniky, včetně kopírovacích strojů, tiskáren a multimediálních projektorů.

  2.15    Službou se rozumí jakékoli služby specifikované a nabízené v Katalogu OD.

  2.16    Službou Nábytku se rozumí Služba zajišťovaná OFFICEO v souvislosti s Produktem Nábytku, která spočívá zejména v zajištění řešení a realizace kancelářských prostor podle individuálního požadavku Firemního zákazníka, včetně zajištění montážního servisu, vypracování architektonických návrhů, instalace dělících příček, pokládky podlahových krytin, zapůjčení Produktů Nábytku, výkupu a likvidace starého nábytku, stěhování, malování a úklidu.

  2.17    Službou Print Managementu se rozumí Služba spočívající v zajištění tiskové služby podle individuálního požadavku Firemního zákazníka, včetně potisku kancelářských potřeb a firemních předmětů, výroby razítek, vizitek, hlavičkových papírů, a dalších firemních tiskovin.

  2.18    Službou TS nebo též Službou Technického servisu se rozumí Služba zajišťovaná OFFICEO pro Firemního zákazníka smluvního prodeje v souvislosti s Produkty Technického servisu a jiného zařízení kancelářské techniky spočívající zejména v jejich pronájmu, instalaci, záručním a pozáručním servisu, analýze a optimalizaci tiskového řešení. Detailnější vymezení Služby Technického servisu je uvedeno v ZOP Technického servisu.

  2.19    Smlouvou se rozumí písemný dokumenty zakládající smluvní vztah mezi OFFICEO a Firemním zákazníkem způsobem popsaným v příslušných VOP-FZ.

  2.20    VOP-FZ se rozumí níže uvedené všeobecné obchodní podmínky vztahující se pouze na Firemní zákazníky, jak je uvedeno v čl. 1.1 a 1.3 výše.

  2.21    Přímým prodejem se rozumí objednání a nákup Produktů a/nebo Služeb Firemním zákazníkem přes internetovou adresu www.officeo.cz.

  2.22    Smluvním prodejem se rozumí objednání a nákup Produktů a/nebo Služeb Firemním zákazníkem jiným způsobem, než přes internetovou adresu www.officeo.cz. Smluvní prodej se týká výlučně Firemních zákazníků.

  2.23    Závozovým dnem se rozumí určitý den či dny v týdnu nebo v měsíci, na nichž se OFFICEO a Firemní zákazník písemně dohodnou jako na pravidelně se opakujícím termínu dodání všech Produktů, které si Firemní zákazník objedná během období mezi takto dohodnutými pravidelně se opakujícími termíny dodání, přičemž na přesném vymezení tohoto období se Firemní zákazník a OFFICEO písemně dohodnou.

  2.24    ZOP Technického servisu se rozumí zvláštní obchodní podmínky vydávané OFFICEO v souvislosti s poskytováním Služby Technického servisu.

 1.  

 2. Všeobecné obchodní podmínky pro Firemní zákazníky – právnické osoby a podnikatele

 3. 1. Smlouva

  1. 1.1       Smluvní vztah mezi Firemním zákazníkem a Dodavatelem v souvislosti s plněním Dodavatele realizovaným v souvislosti s dodávkou Produktů a/nebo Služeb vzniká:

   (a)    přijetím Objednávky Firemního zákazníka Dodavatelem, ke kterému dochází buď písemnou akceptací po obdržení Objednávky a/nebo okamžikem splnění Objednávky nebo její části ze strany Dodavatele; k písemné akceptaci Objednávky dochází buď poštou, kurýrem, faxem, nebo elektronicky;

   (b)    uzavřením samostatné rámcové smlouvy, která specifikuje rámcové dodací podmínky dodávek Produktů a/nebo Služeb mezi Firemním zákazníkem smluvního prodeje a Dodavatelem, na základě, které dochází k dílčímu plnění podle dílčích Objednávek Firemního zákazníka smluvního prodeje;

   (c)    uzavřením samostatné servisní smlouvy, která specifikuje podmínky poskytování Služeb Technického servisu v rozsahu sjednaném mezi Firemním zákazníkem smluvního prodeje a Dodavatelem a na základě které dochází k průběžnému nebo opakovanému poskytování sjednaných Služeb Technického servisu;

   (d)    uzavřením dohody o Konsolidaci Objednávek nebo dohody o Závozovém dni.

   1.2       Smluvní vztah založený způsobem uvedeným v čl. 1.1 těchto VOP-FZ je dále v těchto VOP-FZ označován jako „Smlouva“.

   1.3       Smlouva je podle povahy sjednaného plnění buď smlouvou kupní, smlouvou o dílo, smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou, vždy uzavíranou v režimu Občanského zákoníku.

   1.4       V případě, že je dále v těchto VOP-FZ uveden odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoli dokument, který Smlouvu tvoří nebo je její součástí, a to např. Objednávka, příloha, Ceník, VOP-FZ apod.

   1.5       Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanský zákoník, které mimo jiné stanoví, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určitou cenu učiněný v katalogu je nabídkou, se nepoužije.

   1.6       Ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku a ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že je smlouva uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran, se nepoužije.

  2.  

  3. 2. Objednávka Produktů a/nebo Služeb

   2.1       Firemní zákazník Přímého prodeje si objednává Produkty a/nebo Služby přes internetovou adresu www.officeo.cz dle postupu tam uvedeného, a to pouze po provedení registrace Firemního zákazníka na uvedených webových stránkách. Firemní zákazník je oprávněn zaregistrovat se s totožnou emailovou adresou na internetové stránce www.officeo.cz jako Firemní zákazník pouze jedenkrát. V případě, že v rámci registrace Firemní zákazník vybere určení, že nakupuje Produkty Dodavatele jako „Firemní zákazník“, nemůže později v rámci stejné registrace změnit tento údaj na „Koncového zákazníka“.

   2.2       V případě, kdy si Firemní zákazník Smluvního prodeje objedná Produkty a/nebo Služby přes internetovou adresu www.officeo.cz, stává se pro danou Objednávku Firemním zákazníkem Přímého prodeje a podmínky sjednané mezi ním jakožto Firemním zákazníkem smluvního prodeje a Dodavatelem se neuplatní.

   2.3       Firemní zákazník Smluvního prodeje si objednává Produkty a/nebo Služby přes internetovou adresu www.online.officeo.cz poté, co se na této internetové adrese příslušným způsobem zaregistruje a uvede své přihlašovací údaje, a to dle postupu tam uvedeného.

   2.4       Firemní zákazník Smluvního prodeje je dále oprávněn objednat si Produkty a/nebo Služby jiným než výše uvedeným způsobem, a to prostřednictvím Objednávky učiněné buď písemně (poštou, kurýrem, elektronicky) nebo telefonicky.

   2.5       V případě Firemního zákazníka Smluvního prodeje, který nemá s Dodavatelem uzavřenou rámcovou smlouvu ve smyslu čl. 1.1 písm. (b) těchto VOP-FZ, nebo servisní smlouvu ve smyslu čl. 1.1 písm. (c) těchto VOP-FZ a který si objedná Produkty a/nebo Služby telefonicky, zpracuje Dodavatel písemnou Objednávku za Firemního zákazníka a odešle mu jí ke kontrole a písemnému potvrzení. Firemním zákazníkem písemně potvrzená Objednávka se považuje za Objednávku vystavenou Firemním zákazníkem a písemně akceptovanou Dodavatelem ve smyslu čl. 1.1. písm. (a) těchto VOP-FZ.

   2.6       Objednávku lze doručit Dodavateli v pracovní dny mezi 7:30 – 17:30 hod. prostřednictvím kontaktních míst Dodavatele specifikovaných v čl. 15 těchto VOP-FZ. Objednávky doručené Dodavateli mimo zde uvedenou pracovní dobu se považují za doručené v 7:30 hodin nejbližšího následujícího pracovního dne.

   2.7       Objednávka musí obsahovat nejméně tyto údaje a přílohy, nedohodnou-li se strany jinak:

   (a)    obchodní firma Firemního zákazníka, sídlo, IČO, DIČ;

   (b)    jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat Firemního zákazníka v souvislosti s Objednávkou (včetně převzetí dodávky) a její kontaktní údaje (telefon, email);

   (c)    druh objednávaného Produktu a/nebo Služby a jeho množství;

   (d)    označení Produktu a/nebo Služby podle položek v Katalogu OD;

   (e)    cenu za jednotku objednávaného Produktu a/nebo Služby dle Ceníku (bez DPH), celkovou cenu za všechny objednané Produkty a/nebo Služby (bez DPH);

   (f)     adresu určenou k předání a převzetí Produktů a/nebo Služeb (Dodací místo), je-li odlišná od sídla dle bodu (a);

   (g)    výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH, pokud již nebyly Dodavateli předloženy dříve a pokud si je Dodavatel výslovně vyžádal;

   (h)    prohlášení o tom, že se Firemní zákazník seznámil s VOP-FZ uveřejněnými na oficiální internetové stránce Dodavatele www.online.officeo.cz, a že je v celém rozsahu akceptuje;

   (i)      prohlášení o tom, že se Firemní zákazník seznámil s vyloučením následujících ustanovení a že jejich vyloučení vystavením Objednávky a jejím doručením Dodavateli akceptuje:

   i         § 558 odst. 2 Občanského zákoníku v té části, která uvádí, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující účinek;

   ii        § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, které mimo jiné stanoví, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určitou cenu učiněný v Katalogu OD je nabídkou;

   iii       § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku a ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že je smlouva uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran;

   iv      § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti;

   v        § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek automatické odstoupení od smlouvy;

   vi       § 2108 Občanského zákoníku, které stanoví, že kupující nemusí platit část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění;

   (j)      prohlášení o tom, že byl Firemní zákazník seznámen a souhlasí vytvořením Objednávky a jejím doručením Dodavateli s tím, že:

   i         Dodavatel je oprávněn dodat Firemnímu zákazníkovi jiné provedení Produktů, než které u něj Firemní zákazník objednal, a to za podmínky, že skutečně dodané Produkty budou v minimálně shodné kvalitě, za tutéž cenu a použitelné pro shodný účel užití jako Produkty Firemním zákazníkem objednané, přičemž takovéto plnění se nepovažuje za vadné plnění ve smyslu ustanovení § 2099 s násl. Občanského zákoníku;

   ii        Věřitel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu v plné výši bez ohledu na případné úroky z prodlení;

   iii       Dodavatel je oprávněn požadovat úroky z úroků;

   iv       Firemní zákazník na sebe okamžikem uzavření Smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku;

   (k)    prohlášení Firemního zákazníka o tom, že měl možnost seznámit se s textem a obsahem Smlouvy, obsahu rozumí, má zájem jím být vázán a smluvní ujednání považuje za dostatečně projednaná;

   (l)      v případě Objednávky doručované poštou, nebo kurýrem podpis Firemního zákazníka nebo jeho oprávněného zástupce;

   (m)   v případě telefonické Objednávky uvedení veškerých údajů požadovaných telefonním operátorem, maximálně však v rozsahu ustanovení pod písm. (a) až (k) tohoto čl. 2.7 těchto VOP-FZ.

   2.8       Vystavená Objednávka je pro Firemního zákazníka závazná do okamžiku požadovaného termínu plnění, který je v souladu s těmito VOP-FZ nebo byl jinak vzájemně dohodnut. Postupem uvedeným v čl. 2.13 těchto VOP-FZ se vázanost Firemního zákazníka Objednávkou prodlužuje o lhůtu tam uvedenou, ledaže dojde ke zrušení Objednávky způsobem tam uvedeným.

   2.9       Objednávku, která není vystavena v souladu s těmito VOP-FZ, případně jinými dokumenty tvořícími Smlouvu, je Dodavatel oprávněn odmítnout nebo vrátit Firemnímu zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla Dodavateli nikdy doručena.

   2.10    Dodavatel je oprávněn kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou Objednávku, nebo ověřením podpisu na jiné písemné Objednávce s podpisovým vzorem doloženým Firemním zákazníkem. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat Produkty a/nebo Služby nebo nesouladu mezi podpisem na Objednávce a podpisovým vzorem, je Dodavatel oprávněn plnění podle Objednávky odmítnout nebo požadovat její dodatečné potvrzení jím zvolenou písemnou formou.

   2.11    Dodavatel je oprávněn nepřijmout Objednávku, pokud Firemní zákazník nemá ke dni vystavení Objednávky vyrovnány veškeré splatné dluhy vůči Dodavateli.

   2.12    Ocitne-li se Firemní zákazník v prodlení s platbou splatných faktur, je Dodavatel oprávněn s okamžitou účinností pozastavit dodávky Produktů a/nebo Služeb, a to až do úplného zaplacení splatných dluhů a jejich příslušenství. Takové pozastavení dodávek není porušením Smlouvy a Dodavatel nenese odpovědnost za případnou tím způsobenou újmu.

   2.13    V případě, že Dodavatel nemá ve lhůtě požadované Firemním zákazníkem k plnění potřebné množství objednaných Produktů a/nebo Služeb k dispozici, oznámí to písemně nebo telefonicky Firemnímu zákazníkovi, zařadí ho jako čekatele na objednané Produkty a/nebo Služby a vede jeho Objednávku v evidenci rezervací (tzv. backorder), ledaže Firemní zákazník Objednávku (její část) po tomto oznámení písemně zruší. Nedojde-li ke splnění takové Objednávky nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne oznámení Dodavatele dle tohoto čl. 2.13 těchto VOP-FZ, považuje se taková Objednávka za zrušenou a hledí se na ni, jako by nebyla učiněna.

   2.14    Objednávka jiného zboží, než které nabízí Dodavatel v Katalogu OD (tzv. nekatalogové zboží), je možná pouze na základě písemné smlouvy (příp. objednávky Firemního zákazníka akceptované Dodavatelem) a podle zvlášť sjednaných dodacích a cenových podmínek. Objednávku takového nekatalogového zboží není Firemní zákazník oprávněn odvolat.

   2.15    V případě, že Firemní zákazník získá rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Dodavatel oprávněn nepřijmout jakoukoli Objednávku uskutečněnou ze strany Firemního zákazníka po dobu trvání uvedeného statusu. Dodavatel je v takovém případě rovněž oprávněn odstoupit v plném rozsahu od všech doposud nevyřízených Objednávek, tj. Objednávek, ve vztahu, k nimž ještě nedošlo k dodání Produktů a/ nebo Služeb za podmínek ve Smlouvě a Objednávkách uvedených. Právo Dodavatele k odstoupení od Objednávek dle předchozí věty tohoto čl. 2.15 smí Dodavatel uplatnit i v případě, že již ze strany Firemního zákazníka došlo k úhradě ceny Produktů a/nebo Služeb, jejichž dodání bylo předmětem dané Objednávky; v takovém případě je však Dodavatel povinen částku odpovídající ceně Produktů a/nebo Služeb Firemnímu zákazníkovi vrátit.

  4.  

  5. 3. Místo dodání a převzetí Produktů/Služeb

   3.1       Produkty a/nebo Služby jsou dodávány na Dodací místo specifikované Firemním zákazníkem v Objednávce nebo v jiném dokumentu tvořícím Smlouvu. K řádnému splnění Objednávky ze strany Dodavatele dochází okamžikem předání a převzetí Produktů či poskytnutých Služeb mezi Dodavatelem a Firemním zákazníkem v Dodacím místě.

   3.2       Firemní zákazník je povinen objednané Produkty a/nebo Služby převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Firemní zákazník je povinen převzít Produkt a/nebo Službu i tehdy, pokud má vady, které nebrání tomu, aby sloužil/sloužila svému účelu.

   3.3       Převzetí Produktů a/nebo Služeb potvrdí Firemní zákazník písemně (svým podpisem) na Dodacím dokladu, čímž stvrzuje zejména shodu v množství a druhu přebíraných Produktů a/nebo Služeb s údaji uvedenými v Dodacím dokladu. Firemní zákazník zajistí, že potvrzení na Dodacím dokladu bude obsahovat řádné označení Firemního zákazníka a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. Firemní zákazník je odpovědný za to, že osoba přebírající Produkty a/nebo Služby v Dodacím místě je k tomu oprávněna.

   3.4       Firemní zákazník oznámí Dodavateli předem seznam osob oprávněných k převzetí Produktů a/nebo Služeb v Dodacím místě, nejčastěji uvedením na Objednávce nebo v jakémkoli dokumentu tvořícím Smlouvu. Nebudou-li takové osoby Firemním zákazníkem oznámeny, nebo nebude-li taková osoba v okamžiku doručení Produktů a/nebo Služeb při předávání přítomna, pak bude Dodavatel považovat za osobu oprávněnou k převzetí Produktů a/nebo Služeb osobu, která zpravidla převzetí za Firemního zákazníka potvrzuje, nebo osobu, která v daném případě v provozovně Firemního zákazníka vykonává funkci, se kterou je přejímání dodávek spojeno. Pokud Firemní zákazník připustí, aby přejímání Produktů a/nebo Služeb uskutečňovaly za něj i jiné osoby než zde uvedené, nemůže se v důsledku toho dovolávat neplatnosti Smlouvy nebo se zbavit odpovědnosti za plnění svých povinností podle Smlouvy.

   3.5       V případě, že po dodání dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Firemního zákazníka na Dodacím dokladu, považuje se dodávka Produktů a/nebo Služeb za řádně splněnou a Firemním zákazníkem převzatou, ledaže Firemní zákazník prokáže, že Dodavatel musel vědět, že k dodání došlo v rozporu s příslušnou Objednávkou.

   3.6       Firemní zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat Dodavatele o změně Dodacího místa určeného k předání a převzetí Produktů a/nebo Služeb. Do té doby je dodávka Produktů a/nebo Služeb řádně splněna jejich dodáním na původní Dodací místo a Dodavatel neodpovídá za případné prodlení nebo škody způsobené v souvislosti s takovým dodáním Produktů a/nebo Služeb.

   3.7       Okamžikem převzetí Produktů a/nebo Služeb dochází k přechodu nebezpečí škody na věci (nahodilé zkázy, poškození, ztráty apod.) na Firemního zákazníka. K přechodu vlastnického práva k předaným a převzatým Produktům dochází až úplným zaplacením sjednané ceny za takové Produkty.

   3.8       Dodavatel si vymezuje právo objednávky mimořádného rozsahu, kde celková hmotnost dodávky zboží na jednu dodací adresu přesahuje 350 kg, rozdělit do více závozů.

  6.  

  7. 4. Další podmínky dodání

   4.1       Dodavatel prohlašuje, že veškeré Produkty a/nebo Služby nabízené Dodavatelem v Katalogu OD splňují podmínky kvality odpovídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnostním normám platným na území České republiky, včetně požadavků na jejich označení a balení, a žádným způsobem nezasahují neoprávněně do práv k duševnímu vlastnictví.

   4.2       Firemní zákazník je povinen poskytovat Dodavateli potřebnou součinnost tak, aby Dodavatel mohl řádně a včas plnit povinnosti dle Smlouvy, zejména je Firemní zákazník povinen na žádost Dodavatele předat všechny potřebné informace, podklady, specifikace, vysvětlení a upřesnění svých požadavků nutných k dodání objednaných Produktů a/nebo Služeb. Dodavatel je povinen si součinnost v případě potřeby včas vyžádat a upozornit na ni Firemního zákazníka. O dobu prodlení Firemního zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti v souvislosti s dodávkou Produktů a/nebo Služeb se prodlužuje termín dodání stanovený dle pro dodávku takovýchto Produktů a/nebo Služeb.

   4.3       Firemní zákazník má právo do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí vrátit Produkty, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že jsou Produkty vráceny zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se Dodavatel zavazuje Produkty převzít zpět a vrátit Firemnímu zákazníkovi cenu zaplacenou za takovéto Produkty. Bez ohledu na uvedené, Firemní zákazník není oprávněn dle tohoto ustanovení vrátit:

   (a)    Produkty zhotovené či upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i Produkty, které podléhají rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; ani

   (b)    Produkty Nábytku, u kterých již byla zahájena či dokončena montáž; ani

   (c)    Produkty Nábytku, kde hodnota Objednávky převyšuje částku 20 000 Kč bez DPH; ani

   (d)    Produkty a Služby objednané na internetové adrese www.online.officeo.cz nebo www.officeo.cz, jejichž objednací čísla obsahují v objednacím kódu „PCxxxxxx“.

   4.4       Dodavatel je oprávněn použít pro plnění svých závazků podle Smlouvy subdodavatele. V takovém případě platí, že Dodavatel odpovídá za poskytnuté plnění tak, jako by plnil sám.

   4.5       Dodavatel je oprávněn dodat Firemnímu zákazníkovi jiné provedení Produktů, než které u něj Firemní zákazník objednal, a to za podmínky, že skutečně dodané Produkty budou v minimálně shodné kvalitě, za tutéž cenu a použitelné pro shodný účel užití jako Produkty Firemním zákazníkem objednané. Takovéto plnění se nepovažuje za vadné plnění ve smyslu ustanovení § 2099 s násl. Občanského zákoníku.

   4.6       Dodavatel je oprávněn ukončit nebo přerušit dodávku jakýchkoli Produktů a/nebo Služeb nabízených v Katalogu OD i v době platnosti takového Katalogu OD, pokud o tom předem zveřejní informaci na své oficiální internetové adrese www.online.officeo.cz.

   4.7       Dodávka Produktů a/nebo Služeb dodávaná pro Firemního zákazníka na jedno Dodací místo v jednom dni za cenu, která jednotlivě nebo dohromady (za více Objednávek) nepřesáhne částku 1990,- Kč bez DPH, je dodávána na Dodací místo za úplatu (dopravné) ve výši 149,- Kč bez DPH.

   4.8       Za každou jednotlivou dodávku Produktů a/nebo Služeb objednávaných přes www.officeo.cz je Firemní zákazník Přímého prodeje povinen uhradit balné ve výši stanovené Dodavatelem.

   4.9       Za každou jednotlivou dodávku zboží, které není uvedeno v Katalogu OD, je Firemní zákazník povinen uhradit Dodavateli manipulační poplatek za náhradu vícenákladů spojených se zajištěním nestandardního plnění ve výši, která bude vždy uvedena v nabídkové kalkulaci příslušné dodávky.

  8.  

  9. 5. Cena a platební podmínky

   5.1       Cena za Produkty a/nebo Služby je stanovena ve výši podle Ceníku.

   5.2       Vystavením Objednávky se Firemní zákazník zavazuje k úhradě ceny za objednané Produkty a/nebo Služby ve výši podle Ceníku platného v době vystavení takové Objednávky.

   5.3       Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodáním objednaných Produktů a/nebo Služeb, zejména s balením Produktů, jeho označením, zajištěním příslušných dokladů, Dodacích dokladů a dopravy na Dodací místo(a), včetně pojištění, a to s výjimkou stanovenou v čl. 5.7, 5.8, 5.9, 11.5 písm. (c) a 13.5 těchto VOP-FZ, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve Smlouvě.

   5.4       Firemní zákazník svým podpisem na těchto VOP-FZ nebo na jakémkoli jiném dokumentu tvořícím Smlouvu a/nebo zasláním Objednávky na dodávku Produktů a/nebo Služeb Dodavateli potvrzuje, že souhlasí s cenami za Produkty a Služby podle platného Ceníku, není-li mezi nimi písemně dohodnut ceník jiný.

   5.5       V případě, kdy mají strany mezi sebou uzavřenu rámcovou smlouvu ve smyslu čl. 1.1písm. (b) těchto VOP-FZ má Dodavatel právo Ceník upravovat. O změnách Ceníku se Dodavatel zavazuje informovat Zákazníka předem. Nový Ceník nahrazuje ke dni své platnosti ten předchozí a okamžikem jeho doručení Zákazníkovi se stává součástí Smlouvy.

   5.6       Cena bude hrazena za Produkty a Služby skutečně dodané, a to na základě faktury Dodavatele. Faktura bude zpravidla vystavená ke dni dodání Produktů a/nebo Služeb Zákazníkovi a doručená do Dodacího místa spolu s dodávkou Produktů a/nebo Služeb, nebude-li výslovně ve Smlouvě uvedena fakturační adresa jiná. Faktura vystavená Dodavatelem je platební a daňový doklad, který obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy.

   5.7       V případě dodávky realizované pro Firemního zákazníka je Dodavatel oprávněn požadovat na Firemním zákazníkovi platbu v hotovosti oproti předání Produktů a/nebo Služeb, případně úhradu na zálohovou fakturu před dodáním Produktů a/nebo Služeb. V takovém případě bude Firemní zákazník kontaktován příslušným pracovníkem Dodavatele. Tato možnost úhrady platí i pro Firemního zákazníka, od jehož poslední objednávky uplynuly min. 2 roky. Stejně tak tomu bude i v případě, pokud bude Firemní zákazník v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Dodavatele. Odmítne-li Firemní zákazník zaplatit v takovém případě za dodávku v hotovosti (příp. na zálohovou fakturu), je Dodavatel oprávněn Firemnímu zákazníkovi Produkty a/nebo Služby nepředat/neposkytnout. Dodavatel si vyhrazuje právo na platbu předem u určitých druhů Produktů a/nebo Služeb, a to prostřednictvím platební karty online nebo převodem na bankovní účet Dodavatele.

   5.8       V případě bezhotovostní platby budou cena a veškeré jiné pohledávky vyúčtované podle Smlouvy splatné v termínu splatnosti určeném fakturou, který nebude kratší než 7 (sedm) dnů od vystavení faktury. Řádnou úhradou pohledávky se přitom rozumí připsání příslušné částky na účet věřitele.

   5.9       V případě prodlení Firemního zákazníka s úhradou splatné pohledávky Dodavatele vyúčtované Firemnímu zákazníkovi v souladu se Smlouvou bude Firemní zákazník povinen uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Dodavatel má zároveň nárok na náhradu újmy v plné výši. Ustanovení čl. 16.4 těchto VOP-FZ tím není dotčeno.

   5.10    V souladu s ustanovením § 1806 Občanského zákoníku může Dodavatel požadovat též úroky z úroků.

   5.11    Úhrada zálohovou fakturou se rozumí připsání platby Firemního zákazníka do účetního systému Dodavatele.

   

  1. 6. Práva z vadného plnění a záruky za jakost

   6.1       Práva Firemního zákazníka a povinnosti Dodavatele v souvislosti s vadami Produktů a Služeb a zárukou za jakost jsou omezeny na ty, které jsou výslovně uvedené v tomto čl. 7 těchto VOP-FZ.

   6.2       Dodavatel odpovídá za množství, jakost a provedení poskytovaných Produktů a/nebo Služeb, tedy za to, že Produkty a/nebo Služby jsou co do množství/rozsahu, jakosti a provedení totožné s Objednávkou. Za totožné s Objednávkou se považují též Produkty dodané v souladu s čl. 5.5 těchto VOP-FZ.

   6.3       Dodavatel poskytuje na veškeré Produkty a/nebo Služby, s výjimkou Produktů typu občerstvení, Produktů podléhajících rychlé zkáze, Produktů rychlé spotřeby (např. žárovky, náplně apod.), záruku za jakost v délce 12 (dvanáct) měsíců, pokud obecnými zákonnými předpisy není stanovená jiná, delší, záruční doba, nebo výrobcem příslušného Produktu kratší záruční doba. Záruční doba počíná běžet dnem předání Produktů a/nebo Služeb Firemnímu zákazníkovi. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku užívání Produktů, jež není v souladu s jejich určením a návodem nebo pokud jsou Produkty prokazatelně přetěžovány (např. el. spotřebiče, kávovary, varné konvice).

   6.4       Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost uplatňuje Firemní zákazník u Dodavatele reklamací, kterou musí učinit včas, tj. bez odkladu poté, co vadu zjistí, pokud z těchto VOP-FZ nebo jiného dokumentu tvořícího Smlouvu nevyplývá něco jiného.

   6.5       Vady zjevné je Firemní zákazník povinen uplatnit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od předání a převzetí Produktů a/nebo Služeb. Vadami zjevnými se rozumí vady, které v okamžiku předání a převzetí Produktů a/nebo Služeb nesporně existovaly a Firemní zákazník je mohl zjistit při včasné prohlídce při převzetí a při dostatečné péči. Vadami zjevnými se rozumí zejména:

   (a)    vada v množství Produktů a/nebo Služeb, kterou je rozpor mezi množstvím uvedeným na Dodacím dokladu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn položek, přičemž dodání Produktů dle čl. 5.5 těchto VOP-FZ se nepovažuje za záměnu položek, nebo

   (b)    vada v množství Produktů, kterou je rozpor mezi množstvím balíků Produktů uvedeným na dokladu dopravce a počtem balíků Produktů skutečně převzatých, nebo

   (c)    vada jakosti a provedení Produktů a/nebo Služeb, kterou Firemní zákazník zjistil nebo při vynaložení dostatečné péče podle čl. 7.8 těchto VOP-FZ mohl zjistit bezprostředně při převzetí Produktů a/nebo Služeb.

   6.6       Rozpor mezi množstvím Produktů a/nebo Služeb dodaných a objednaných se nepovažuje za vadu, pokud se nejedná o rozpor v množství ve smyslu čl. 7.5 těchto VOP-FZ. V tomto případě se plnění Dodavatele považuje za dílčí.

   6.7       Vady skryté je Firemní zákazník povinen uplatnit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů poté, kdy je Firemní zákazník mohl při dostatečné péči a náležité pozornosti zjistit, nejpozději však do 12 (dvanácti) měsíců ode dne předání a převzetí Produktů a/nebo Služeb. Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, tedy vady, které v okamžiku převzetí Produktů a/nebo Služeb nesporně existovaly, avšak Firemní zákazník je nemohl zjistit při včasné prohlídce při převzetí ani při dostatečné péči a náležité pozornosti.

   6.8       Firemní zákazník je povinen při převzetí Produktů a/nebo Služeb provést prohlídku Produktů a Služeb vedoucí k odhalení jeho případných zjevných vad. Pokud je Firemnímu zákazníkovi dodáno takové množství Produktů a/nebo Služeb, že je pro něho neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je oprávněn a zároveň povinen provést statistickou kontrolu dodaných Produktů a/nebo Služeb. Statistickou kontrolou se rozumí prověrka 10 % převzatých Produktů a/nebo Služeb (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly se má za to, že je provedena kontrola celého množství dodaných Produktů a/nebo Služeb. Obsahuje-li statistický vzorek více než 50 % Produktů a/nebo Služeb se zjevnými vadami, je Firemní zákazník oprávněn s dodávkou naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace zjevných vad přesahující 50 % množství dodaných Produktů a/nebo Služeb neuznává. Stejně tak se neuznává reklamace zjevných vad Produktů a/nebo Služeb v množství nad 10 % dodaného objemu Produktů a/nebo Služeb, pokud Firemní zákazník při převzetí a provedení statistické kontroly neuvedl vady Produktů a/nebo Služeb v množství přesahujícím tuto hodnotu.

   6.9       Pro uplatnění práv z vadného plnění je Firemní zákazník povinen oznámit Dodavateli reklamaci Produktů a/nebo Služeb ve výše stanovených lhůtách, a to buď písemně (elektronicky) nebo telefonicky na příslušná kontaktní místa Dodavatele specifikovaná v čl. 15 těchto VOP-FZ, pokud z těchto VOP-FZ nebo jiného dokumentu tvořícího Smlouvu nevyplývá něco jiného. Dodavatel je oprávněn požadovat v případě telefonicky učiněné reklamace její písemné potvrzení Firemním zákazníkem. V případě, že Firemní zákazník nebude postupovat dle výše uvedeného, a pošle zboží rovnou na adresu Dodavatele bez předchozího nahlášení, je Dodavatel oprávněný reklamaci zamítnout.

   6.10    Obsahem sdělení o reklamaci musí být zejména:

   (a)    označení Firemního zákazníka;

   (b)    název a objednávkové číslo reklamovaného Produktu a/nebo Služby;

   (c)    množství vadného/chybějícího Produktu a/nebo Služby;

   (d)    popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje;

   (e)    uvedení osoby oprávněné zastupovat v této věci Firemního zákazníka;

   (f)     datum převzetí reklamovaného Produktu a/nebo Služby a číslo příslušného Dodacího dokladu;

   (g)    u písemné reklamace datum a podpis Firemního zákazníka.

   6.11    Dodavatel se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě do 40 pracovních dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Firemní zákazník informován na kontaktní email nebo telefonní číslo, které uvedl při řádném uplatnění reklamace. Dodavatel neuzná reklamaci, která nebyla Firemním zákazníkem uplatněna včas.

   6.12    Reklamaci vyřizuje Dodavatel dle jeho volby s ohledem na povahu vady, a to takto:

   (a)    zjevné vady poskytnutím chybějícího množství nebo výměnou vadného plnění Dodavatele za bezvadné, není-li to možné pak vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny nedodaných Produktů a/nebo Služeb nebo vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny oproti vrácení vadných Produktů, a není-li to možné pak poskytnutím přiměřené slevy nebo opravou vadných Produktů a/nebo Služeb;

   (b)    skryté vady buď výměnou vadného plnění Dodavatele za bezvadné, vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny oproti vrácení vadných Produktů, nebo opravou vadných Produktů a/nebo Služeb.

   6.13    Pokud Dodavatel poskytne Firemnímu zákazníkovi na základě jeho reklamace nové plnění a teprve poté vyjdou najevo skutečnosti, pro které reklamace neměla být uznána, provede Dodavatel dodatečné vyúčtování ceny nového plnění a Firemní zákazník je povinen za nové plnění zaplatit cenu dle Ceníku Dodavatele.

   6.14    Dodavatel není odpovědný za následující vady:

   (a)    vady obalu Produktu, které nebyly uplatněny při předání a převzetí Produktu;

   (b)    vady Produktu způsobené mechanickým poškozením Produktu ze strany Firemního zákazníka nebo třetí osobou;

   (c)    nečistoty u Produktu označeného nálepkami s cenami jiných osob.

   6.15    Uplatnění reklamace neopravňuje Firemního zákazníka k neuhrazení celé ceny za Produkty a/nebo Služby, ledaže se Dodavatel a Firemní zákazník dohodnou jinak. Ustanovení § 2108 Občanského zákoníku, které stanoví, že kupující nemusí platit část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění, se nepoužije.

   6.16    Pokud Dodavatel vyzvedává u Firemního zákazníka reklamovaný Produkt za účelem posouzení vady, popřípadě následné opravy, je Firemní zákazník povinen zabalit výrobek tak, aby se při přepravě nepoškodil.

   6.17    V případě zasílání Produktů na pozáruční servis je Firemnímu zákazníkovi automaticky k ceně opravy účtováno dopravné 149 Kč (bez DPH).

   6.18    Pokud Dodavatel poskytne Firemnímu zákazníkovi nové plnění při reklamaci Produktu, záruka je stále počítána od data předání a převzetí původního Produktu.

   6.19    Pokud Firemní zákazník používá do kancelářských strojů (například tiskárna, kopírovací stroj) nebo spotřebičů (kávovar) spotřební materiál zakoupený u Dodavatele, je povinný v případě poruchy stroje neprodleně oznámit tuto skutečnost Dodavateli, a postupovat dále dle jeho pokynů. Pokud Firemní zákazník nebude postupovat dle výše uvedeného, dodatečná úhrada faktury za opravu, která byla provedena třetí stranou, nebude možná.

   6.20    Firemnímu zákazníkovi nenáleží žádná práva z vadného plnění či ze záruky za jakost ve vztahu k Dárkům.

  2.  

  3. 7. Zvláštní ujednání o podmínkách Služby Print Managementu 

   7.1       V souvislosti s poskytováním Služby Print Managementu dochází na základě individuálního požadavku Firemního zákazníka k provedení Díla.

   7.2       Dodávka Služby Print Managementu probíhá za podmínek dle tohoto čl. 8 těchto VOP-FZ, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

   7.3       Na základě nezávazné poptávky Firemního zákazníka zpracuje Dodavatel cenovou kalkulaci Díla (dále jen „Cenová nabídka“), která bude pro Dodavatele závazná po dobu v ní výslovně uvedenou; nebude-li doba platnosti uvedena, je Cenová nabídka platná po dobu 30 (třiceti) dnů od jejího vystavení. Cenová nabídka na provedení Díla může v případě potřeby obsahovat i požadavky na upřesnění technického zadání Díla.

   7.4       Zákazník je oprávněn vystavit podle příslušné Cenové nabídky písemnou Objednávku Služeb Print Managementu, která musí být Dodavateli doručena ve lhůtě platnosti příslušné Cenové nabídky.

   7.5       Objednávka musí být v souladu s Cenovou nabídkou a musí vedle náležitostí uvedených v čl. 2.7 těchto VOP-FZ obsahovat minimálně tyto údaje:

   (a)    název zakázky, množství (náklad), formát, rozsah zakázky, specifikace materiálu (druh a gramáž), barevnost, povrchová úprava, způsob knihařského zpracování a případně další specifikace požadovaného Díla;

   (b)    specifikace výrobních (tiskových) podkladů a termín jejich předání Dodavateli k tisku;

   (c)    cenu za jednotku objednávaného Díla (bez DPH) a celkovou cenu za Dílo dle Cenové nabídky (bez DPH);

   (d)    požadovaný termín dodání, způsob balení, způsob dodání – dopravy, adresa dodání (Dodací místo).

   7.6       Na základě řádně vystavené Objednávky, která nebude obsahovat výhrady či změny požadované Firemním zákazníkem oproti Cenové nabídce a ke které nebude mít další výhrady ani Dodavatel (zejména z důvodu nedostatečných technických údajů), dochází k uzavření Smlouvy a k zahájení provádění Díla. V případě jakýchkoli výhrad v/k Objednávce, ať již ze strany Dodavatele nebo Firemního zákazníka, dochází k uzavření Smlouvy až po jejich vzájemném odsouhlasení.

   7.7       Výrobní podklady potřebné k provedení Díla (např. filmy, datové nosiče a datové soubory, imprimované datové soubory, makety tiskovin) dodá Firemní zákazník Dodavateli v termínu stanoveném v Objednávce. Výrobní podklady, včetně technických podrobností pro jejich doručení, musí splňovat podmínky uvedené v "Požadavcích na tiskové podklady", které jsou součástí Cenové nabídky, jinak budou vráceny Firemnímu zákazníkovi k přepracování nebo doplnění.

   7.8       Firemní zákazník odpovídá výlučně sám za obsah výrobních podkladů a zejména za to, že provedením Díla (tiskem a případnou distribucí) nebudou porušena autorská ani jakákoli jiná práva třetích osob. Pokud k takovému porušení dojde, odpovídá za jakoukoli újmu či jiné škodlivé následky vzniklé na straně třetích osob výlučně Firemní zákazník. Firemní zákazník také odpovídá za újmu, která by v této souvislosti případně vznikla Dodavateli, a to včetně újmy vzniklé poškozením jeho dobrého jména.

   7.9       Má-li Dodavatel provést Dílo podle sjednaného vzorku nebo předlohy, je Dodavatel povinen dodat Dílo s vlastnostmi tohoto vzorku nebo předlohy. V případě rozporu mezi popisem Díla dle Smlouvy a vzorkem nebo předlohou, má vždy přednost popis uvedený ve Smlouvě.

   7.10    V případě, že je tak sjednáno mezi Firemním zákazníkem a Dodavatelem ve Smlouvě, je Firemní zákazník oprávněn provést korektury výrobních podkladů. Za korektury se pro účely těchto VOP-FZ považuje jakýkoliv zásah Firemního zákazníka do výrobních podkladů, kterými se mění již předané výrobní podklady pro zhotovení Díla. Požadované korektury musí Firemní zákazník předat Dodavateli elektronickou poštou, nedohodnou-li se strany jinak. Jestliže Dodavatel neobdrží korektury do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení výrobních podkladů Firemnímu zákazníkovi ke korekturám, je Dodavatel oprávněn zahájit výrobu Díla. Veškeré dokumenty a tisky předané Firemnímu zákazníkovi ke korekturám se potom považují za odsouhlasené v původní podobě.

   7.11    Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Firemnímu zákazníkovi vícenáklady spojené s prováděním změn výrobních podkladů nad rámec běžných korektur. V případě, že v důsledku korektur bude zakázka změněna v takovém rozsahu, že Dodavatel nebude dle svého posouzení schopen Dílo za stanovených cenových, časových nebo technických podmínek provést, je oprávněn od příslušné Smlouvy odstoupit.

   7.12    Ve věcech výslovně neupravených v tomto čl. 8 a čl. 9 těchto VOP-FZ platí pro Službu Print Managementu a Dílo ustanovení uvedená v ostatních článcích těchto VOP-FZ, která se týkají Služeb a/nebo Produktů.

  4.  

  5. 8. Zvláštní ujednání o povinnosti z vadného plnění u Služby Print Managementu 

   8.1       V případě, že je v souvislosti s poskytováním Služby Print Managementu zhotoveno Dílo, platí vedle podmínek uvedených v čl. 8 těchto VOP-FZ také zvláštní ujednání o odpovědnosti za vady, jak jsou uvedena v tomto čl. 9 těchto VOP-FZ.

   8.2       Dodavatel neodpovídá za vady Díla zhotoveného v souvislosti s poskytováním Služby Print Managementu a případné škody, které:

   (a)    vzniknou v souvislosti s tím, že Dodavatel na základě požadavku Firemního zákazníka použil Firemním zákazníkem dodané nebo jím určené komponenty pro zhotovení Díla, jako např. papír, barvu aj., pokud Firemní zákazník i přes upozornění Dodavatele trval na provedení Díla za jejich použití, a/nebo

   (b)    které jsou způsobeny nedostatky nebo špatnou kvalitou výrobních podkladů, pokud jsou nedostatky takové povahy, že je Dodavatel v průběhu provádění Díla nemohl zjistit a/nebo Firemní zákazník i přes upozornění Dodavatele trval na provedení Díla na jejich základě.

   8.3       Závazným kritériem pro posuzování obsahové i formální správnosti Díla (postavení textů, barevnost) je "imprimatur", tj. Firemním zákazníkem předložený/schválený tiskový arch nebo tiskový datový soubor, který je součástí výrobních podkladů. Dodavatel neodpovídá za nedostatky a chyby, které Firemní zákazník ponechal v imprimatur a na které jej nemohl, při vynaložení potřebné odborné péče, upozornit.

   8.4       V případě reklamace kvality provedení Díla je Firemní zákazník povinen dodat Dodavateli vzorek reklamovaného Díla k posouzení. Lhůta k vyřízení reklamace počíná běžet po řádném uplatnění reklamace, jejíž součástí musí být také vzorek reklamovaného Díla.

   8.5       Vyskytnou-li se v celém nákladu tiskovin formální odchylky od poslední schválené korektury nebo imprimatur (chyby v postavení textů, grafických prvků apod.), které nebrání tomu, aby Dílo sloužilo svému účelu, je Firemní zákazník povinen Dílo převzít a není oprávněn požadovat odstranění těchto vad, avšak má nárok na přiměřenou slevu z ceny takového Díla.

   8.6       Vykazuje-li Dílo kvalitativní nedostatky, jako např. nepřesnost v barevnosti, soutisku či dokončujícím zpracování apod., a nepřesahuje-li počet vadných výtisků 1 % z celkového množství Díla, považuje se Dílo za řádně provedené. Firemní zákazníkovi v takovém případě nevznikají žádné nároky z titulu vadného plnění.

  6. Zvláštní ujednání o podmínkách Služby Technického servisu

  7.  

  8. 9. Zvláštní ujednání o podmínkách Služby Technického servisu

   9.1       Zvláštní podmínky Služby Technického servisu upravují ZOP Technického servisu.

  9.  

  10.  

  11. 10. Zvláštní ujednání o podmínkách Služby Nábytku 

   10.1    V souvislosti s poskytováním Služby Nábytku dochází na základě individuálního požadavku Firemního zákazníka k provedení Díla.

   10.2    Dodávka Služby Nábytku probíhá za podmínek dle tohoto čl. 11 těchto VOP-FZ, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

   10.3    Na základě nezávazné poptávky Firemního zákazníka zpracuje Dodavatel cenovou kalkulaci Díla (dále jen „Cenová nabídka“), která bude pro Dodavatele závazná po dobu v ní výslovně uvedenou; nebude-li doba platnosti uvedena, je Cenová nabídka platná po dobu 30 (třiceti) dnů od jejího vystavení. Cenová nabídka na provedení Díla může v případě potřeby obsahovat i požadavky na upřesnění technického zadání Díla.

   10.4    Firemní zákazník je oprávněn vystavit podle příslušné Cenové nabídky písemnou Objednávku Služeb Nábytku, která musí být Dodavateli doručena ve lhůtě platnosti příslušné Cenové nabídky.

   10.5    Poskytované Služby Nábytku

   (a)    Dodavatel na základě žádosti Firemního zákazníka poskytne první 2D nebo 3D návrh zdarma.

   (b)    Cena montáže Nábytku je 15 % z ceníkové ceny Nábytku bez DPH. Minimální cena montáže je 1550 Kč bez DPH (netýká se židlí a křesel). Cena montáže židlí a křesel je 200 Kč bez DPH za kus.

   (c)    U Nábytku dodávaného s montáží je cena dopravy po celé České republice již zahrnuta v Cenové nabídce. Nábytek objednaný bez montáže (netýká se židlí a křesel) vám přivezeme po celé České republice za 149 Kč bez DPH.

   10.6    Objednávka musí být v souladu s Cenovou nabídkou a musí vedle náležitostí uvedených v čl. 2.7 těchto VOP-FZ obsahovat minimálně tyto údaje:

   (a)    název zakázky, rozsah zakázky, specifikace Produktů a Služeb Nábytku, včetně výběru materiálu, designu/barevnosti, povrchové úpravy a případně další specifikace požadovaného Díla;

   (b)    specifikace materiálu ve vlastnictví Firemního zákazníka za účelem poskytnutí Služby a termín jeho předání Dodavateli;

   (c)    cenu za jednotku objednávaného Díla (bez DPH) a celkovou cenu za Dílo dle Cenové nabídky (bez DPH);

   (d)    požadovaný termín dodání, způsob balení, způsob dodání – dopravy, adresa dodání (Dodací místo).

   10.7    Na základě řádně vystavené Objednávky, která nebude obsahovat výhrady či změny požadované Firemním zákazníkem oproti Cenové nabídce a ke které nebude mít další výhrady ani Dodavatel (zejména z důvodu nedostatečných technických údajů), dochází k uzavření Smlouvy a k zahájení provádění Díla. V případě jakýchkoli výhrad v/k Objednávce, ať již ze strany Dodavatele nebo Firemního zákazníka, dochází k uzavření Smlouvy až po jejich vzájemném písemném či elektronickém odsouhlasení. Vzájemně odsouhlasená Smlouva je závazná a není možné ji ze strany Firemního zákazníka zpětně zrušit.

   10.8    Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Firemnímu zákazníkovi vícenáklady spojené s prováděním změn požadovaných Firemním zákazníkem při samotné realizaci Díla nebo vícenáklady spojené s vícepracemi z důvodu neočekávaných skutečností, o kterých Dodavatel před zahájením prací nemohl vědět. V případě, že v důsledku změn ze strany Firemního zákazníka bude zakázka změněna v takovém rozsahu, že Dodavatel nebude dle svého posouzení schopen Dílo za stanovených cenových, časových nebo technických podmínek provést, je oprávněn od příslušné Smlouvy odstoupit. Dodavatel je v tomto případě oprávněn vzniklé náklady na pořízení Díla a vzniklé vícenáklady fakturovat Firemnímu zákazníkovi.

   10.9    Termín dodání Produktů Nábytku nabízených na www.online.officeo.cz, www.officeo.cz, nebo v tištěných katalozích Dodavatele je orientační, a není pro Dodavatele závazný. Termín dodání je vyjádřen v pracovních dnech.

   10.10  Ve věcech výslovně neupravených v tomto čl. 11 a čl. 12 těchto VOP-FZ platí pro Službu Nábytku a Dílo ustanovení uvedená v ostatních článcích těchto VOP-FZ, která se týkají Produktů.

  12.  

  13. 11. Zvláštní ujednání o povinnosti z vadného plnění u Služeb Nábytku 

   11.1    V případě, že je v souvislosti s poskytováním Služeb Nábytku zhotoveno Dílo, platí vedle podmínek uvedených v čl. 7 těchto VOP-FZ také zvláštní ujednání o povinnostech z vadného plnění, jak jsou uvedena v tomto čl. 12 těchto VOP-FZ.

   11.2    Dodavatel neodpovídá za vady Díla zhotoveného v souvislosti s poskytováním Služeb Nábytku a případné újmy, které:

   (a)    vzniknou v souvislosti s tím, že Dodavatel na základě požadavku Firemního zákazníka použil Firemním zákazníkem dodaný materiál nebo produkt;

   (b)    vzniknou nesprávným či neodborným používáním Produktů Nábytku či Díla Firemním zákazníkem či třetí osobou;

   (c)    vzniknou neodborným zásahem či manipulací Firemního zákazníka či třetí osoby do Díla, včetně např. jeho přestěhování do nevhodného prostředí;

   (d)    vzniknou neodborně či špatně provedenou montáží Produktu Nábytku ze strany Firemního zákazníka či třetí osoby. V případě, že si Firemní zákazník montuje Produkt Nábytku či Dílo sám, Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případnou vadu Produktů Nábytku či Díla způsobenou špatně provedenou montáží a zároveň se Firemní zákazník tímto zbavuje poskytované záruky na Produkt, pokud se následně prokáže, že případnou vadu způsobila neodborně/špatně provedená montáž.

   11.3    Dodavatel se zavazuje provést Dílo za podmínek specifikovaných v dané Smlouvě, odpovídající účelu dle této Smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

  14.  

  15. 12. Zvláštní ujednání o podmínkách OFFICEO EXPRESS

   12.1    Pojmem „express dodání“ se rozumí dodání pouze na území Prahy (PSČ začínající číslem 1).

   12.2    Dodavatel přijímá Objednávky výhradně telefonicky na lince +420 800 172 747.

   12.3    Příjem Objednávek je od 7:30 do 14:00.

   12.4    Dodavatel zajišťuje závoz a dodání do 3 (tří) hodin od přijetí Objednávky.

   12.5    Dodavatel dodává Objednávku na dodací místo za úplatu (dopravné) ve výši 399 Kč bez DPH pouze v případě hmotnosti Objednávky do 100 kg. U Objednávek o hmotnosti nad 100 kg dodavatel účtuje dopravné ve výši násobku za každých 100 kg.

  16.  

  17. 13. Katalog OFFICEO

   13.1    Katalog OD je platný a účinný okamžikem jeho zveřejnění na oficiálních internetových adresách Dodavatele, a to:

   (a)    pro Firemní zákazníky přímého prodeje na www.officeo.cz; a

   (b)    pro Firemní zákazníky smluvního prodeje na www.online.officeo.cz.

   Zveřejněním nového Katalogu OD se automaticky ruší ten předchozí.

   13.2    K aktualizaci Katalogu OD dochází průběžně po celý rok.

   13.3    Katalog OD je jako informační materiál vydáván zpravidla jednou ročně také v tištěné podobě, a to v omezeném rozsahu výlučně pro potřeby Firemních zákazníků smluvního prodeje. Tištěná podoba Katalogu OD (nebo jeho části) nemá závazný charakter.

  18.  

  19. 14. Kontaktní místa a osoby

   14.1    Kontaktními poštovními adresami Firemního zákazníka a Dodavatele jsou adresy jejich sídla uvedené ve Smlouvě, není-li v konkrétním případě sjednána kontaktní adresa jiná.

   14.2    Kontaktní místa Dodavatele pro přijímání jakýchkoli oznámení a sdělení Firemního zákazníka, zejména Objednávek, Reklamací (s výjimkou uvedenou ve čl. 7.20 těchto VOP-FZ) jsou, není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak, následující:

   (a)    adresa sídla Dodavatele: OFFICEO s.r.o., Floriánova 2461, 253 01 Hostivice.

   (b)    telefonní číslo:

   i         pro Firemní zákazníky Přímého prodeje - Tel.: 800 771 772;

   ii        pro Firemní zákazníky Smluvního prodeje - Tel.: 800 154 322;

   (c)    emailové adresy:

   i         pro Firemní zákazníky Přímého prodeje - informace@officeo.cz pro obecné informace a dotazy;

   ii        pro Firemní zákazníky Smluvního prodeje – infocz@officeo.cz pro vyřizování objednávek a klientský servis a infocz@officeo.cz pro ostatní informace a dotazy.

   (d)    adresy internetových obchodů:

   i         pro Firemní zákazníky Přímého prodeje – www.officeo.cz,

   ii        pro Firemní zákazníky Smluvního prodeje - www.online.officeo.cz.

   14.3    Obě strany jsou kdykoli oprávněny změnit určené kontaktní adresy/osoby/čísla, avšak musí to nejprve s dostatečným předstihem písemně oznámit druhé straně.

  20.  

  21. 15. Doručování

   15.1    Není-li výslovně pro jednotlivé případy stanovena ve Smlouvě konkrétní forma určitého právního jednání, oznámení nebo sdělení (dále jen „Oznámení“), musí mít veškerá Oznámení dle Smlouvy písemnou podobu a musí být doručeny druhé straně poštou, kurýrem, nebo elektronicky na příslušné kontaktní místo specifikované v čl. 15 těchto VOP-FZ.

   15.2    Oznámení jsou považována za doručené:

   (a)    u doručení poštou třetím pracovním dnem následujícím po odeslání zásilky na příslušnou kontaktní adresu adresáta, není-li doloženo dřívější doručení;

   (b)    u doručení elektronicky okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou emailovou adresu adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 7:30 – 17:00 hod., v opačném případě v 7:30 hod. prvního následujícího pracovního dne;

   (c)    u doručení elektronicky okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou emailovou adresu adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 7:30 – 17:00 hod., v opačném případě v 7:30 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno.

  22.  

  23. 16. Náhrada újmy

   16.1    Každá ze stran odpovídá druhé straně za újmu, kterou způsobí porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, ledaže prokáže, že k tomu došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Náhrada takto vzniklé újmy je omezena částkou odpovídající ceně za dodání Produktů a/nebo Služby dle Smlouvy, které se porušení týká, a to s výjimkou případů, kdy byla škoda způsobena úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti.

   16.2    Okolnostmi vylučujícími odpovědnost je jakákoli událost nebo souhrn okolností, které jsou mimo přiměřenou kontrolu odpovědné strany, nastaly nezávisle na její vůli a brání jí (dočasně nebo trvale) ve splnění jejich povinností dle Smlouvy, včetně mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli odpovědné strany.

   16.3    O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o takovéto okolnosti dotčená strana dozvěděla nebo mohla dozvědět při vynaložení řádné péče, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Dodavatel splní povinnost dle tohoto čl. 17.3 těchto VOP-FZ uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na svých oficiálních internetových adresách www.officeo.cz a www.online.officeo.cz.

   16.4    Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé:

   (a)    náhradu ušlého zisku; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany;

   (b)    náhradu škody, která vznikne v souvislosti s Objednávkou učiněnou telefonicky; a

   (c)    nemajetkovou újmu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

   16.5    Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany budou hradit škodu způsobenou výlučně druhé straně, nikoli třetí osobě.

   16.6    Povinnost Dodavatele k úhradě jakékoli smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě nevznikne, pokud by k nesplnění této povinnosti zajištěné smluvní pokutou došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.

  24.  

  25. 17. Důvěrné informace

   17.1    Při jednání o uzavření Smlouvy, jakož i v rámci plnění Smlouvy si mohou strany úmyslně či opominutím vzájemně poskytnout informace, které budou obchodním tajemstvím poskytující strany nebo budou považovány poskytující stranou za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).

   17.2    Za Důvěrné informace se mimo jiné považují:

   (a)    ujednání Smlouvy uzavřené mezi Firemním zákazníkem a Dodavatelem, vyjma ujednání obsažených v oficiálně vydaných dokumentech Dodavatele tvořících Smlouvu, jako jsou tyto VOP-FZ; a dále

   (b)    veškeré informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, zejména obchodní nebo marketingové plány, nabídky včetně cenových, jakékoli návrhy smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, a to bez ohledu na to, zda byly tyto v době jejich sdělení zjevně označeny v písemné či ústní podobě za „důvěrné“.

   17.3    Přijímající strana je povinna zachovávat o Důvěrných informacích mlčenlivost a použít je pouze k účelu, pro který byly předávající stranou poskytnuty, a zavázat k tomuto i všechny své zaměstnance či jiné osoby, které mají k Důvěrným informacím přístup.

   17.4    Povinnost mlčenlivosti dle tohoto čl. 18 těchto VOP-FZ nemá vliv na plnění případné zákonné povinnosti sdělit informace vyžádané oprávněnými státními či správními orgány a jinými oprávněnými subjekty.

   17.5    Povinnost mlčenlivosti dle tohoto čl. 18 těchto VOP-FZ trvá i po ukončení Smlouvy do doby, než budou příslušné Důvěrné informace zveřejněny poskytující stranou nebo třetí osobou.

  26.  

  27. 18. Trvání a ukončení Smlouvy

   18.1    Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.

   18.2    Smlouva je uzavřena:

   (a)    na dobu splnění samostatně vystavené Objednávky Firemního zákazníka; nebo

   (b)    na dobu určitou, je-li délka jejího trvání sjednána ve Smlouvě; nebo

   (c)    na dobu neurčitou.

   18.3    Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou, dojde k ukončení Smlouvy:

   (a)    uplynutím sjednané doby trvání; nebo

   (b)    na základě dohody stran o předčasném ukončení Smlouvy; nebo

   (c)    v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem podle čl. 19.5 těchto VOP-FZ, není-li mezi stranami sjednáno ve Smlouvě jinak.

   18.4    Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, dojde k ukončení Smlouvy:

   (a)    na základě dohody stran o ukončení Smlouvy; nebo

   (b)    písemnou výpovědí kterékoli ze stran bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 (dva) měsíce, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně a uplyne posledním dnem příslušného měsíce, není-li mezi stranami sjednáno ve Smlouvě jinak; nebo

   (c)    v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem podle čl. 19.5 těchto VOP-FZ, není-li mezi stranami sjednáno ve Smlouvě jinak.

   18.5    Odstoupení od Smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v tomto čl. 19.5 těchto VOP-FZ, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve Smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně. Důvody pro odstoupení jsou následující:

   (a)    Každá ze stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce);

   (b)    Firemní zákazník je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy také z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Dodavatele, za které se považuje výlučně opakované neplnění povinností Dodavatele podle Smlouvy, které Dodavatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy Firemního zákazníka s upozorněním na takové neplnění;

   (c)    Firemní zákazník je dále oprávněn odstoupit také od dílčí Objednávky vystavené na základě rámcové smlouvy uzavřené ve smyslu čl. 1.1 písm. (b) těchto VOP-FZ, a to v případě, že Produkt a/nebo Služba dodaná Dodavatelem podle Smlouvy má současně nejméně 3 (tři) různé vady, nebo se shodná vada, která byla Dodavatelem opravována, vyskytne potřetí;

   (d)    Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených ve Smlouvě a také z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Firemního zákazníka, za které se považuje:

   i         prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Dodavatelem Firemnímu zákazníkovi podle Smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní; nebo

   ii        opakované prodlení s úhradou splatných pohledávek vyúčtovaných Dodavatelem Firemnímu zákazníkovi podle Smluv; nebo

   iii       jiné podstatné porušení povinností Firemního zákazníka stanovených Smlouvou.

   (e)    Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy, vyjma:

   i         těch, která vzhledem k jejich povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě újmy a smluvních pokutách, a

   ii        povinnosti Firemního zákazníka k úhradě ceny za skutečně poskytnuté Produkty a/nebo Služby nebo jejich části.

   (f)     K okamžiku účinků odstoupení od Smlouvy:

   i         zanikají vystavené Objednávky (nebo jejich část) na dodávky Produktů, které nebyly k tomuto okamžiku dodány; ve vztahu k Produktům, které byly k tomuto okamžiku dodány, ale nebyly uhrazeny, zůstává Smlouva v platnosti a Firemní zákazník je povinen za takové Produkty Dodavateli zaplatit sjednanou cenu, neoznámí-li Dodavatel Firemní zákazníkovi, že požaduje namísto úhrady takových Produktů jejich vrácení;

   ii        zanikají vystavené Objednávky (nebo jejich část) na dodávky Služeb, které nebyly k tomuto okamžiku poskytnuty a ani nebylo započato s jejich plněním, nedohodnou-li se strany jinak,

   iii       má Dodavatel právo vyúčtovat dodávku Služeb, které byly k tomuto okamžiku skutečně poskytnuty (a to i částečně) a Firemní zákazník je povinen za takové Služby nebo jejich část zaplatit sjednanou cenu,

   iv       mají strany právo vyúčtovat smluvní pokuty, jsou-li ve Smlouvě sjednány a vznikla-li povinnost dotčené strany k jejich úhradě.

   18.6    Veškerá Oznámení týkající se zániku Smlouvy musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i Oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, a doručení pak nastává ke dni, kdy se odesílatel o takové skutečnosti dozvěděl.

   18.7    Ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek automatické odstoupení od smlouvy, se nepoužije.

  28.  

  29. 19. Řešení sporů

   19.1    Strany se na základě písemného prohlášení jedné ze stran o jakémkoli sporu nebo nároku, včetně sporu o platnost Smlouvy a její porušení, sejdou do 15 (patnácti) dnů od data takového prohlášení, aby se pokusily dosáhnout smírného řešení týkajícího se sporné záležitosti.

   19.2    Nebudou-li osoby uvedené v předchozím čl. 20.1 těchto VOP-FZ schopny dosáhnout smírného řešení týkajícího se všech sporných záležitostí na takovém setkání, bude jakýkoli přetrvávající spor nebo nárok postoupen a s konečnou platností řešen v rámci řádného soudního řízení. Strany se ve smyslu § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že věcně příslušný soud v sídle Dodavatele je místně příslušným soudem prvního stupně pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti se Smlouvou, včetně sporu o její platnost, nestanoví-li zákon jinou výlučnou příslušnost.

  30.  

  31. 20. Další a závěrečná ujednání

   20.1    Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

   20.2    Firemní zákazník není oprávněn převádět svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani postoupit Smlouvu, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen. V případě postoupení Smlouvy se Firemní zákazník neosvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení a je povinen plnit, pokud neplní postupník. Dodavateli zůstávají zachovány všechny námitky ze Smlouvy vůči postupníkovi i Firemnímu zákazníkovi.

   20.3    Dodavatel považuje veškeré osobní údaje poskytnuté Firemními zákazníky v souvislosti se Smlouvou za přísně důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu s platnou legislativou. Bližší informace k oblasti ochrany osobních údajů najdete na www.online.officeo.cz/ochrana-osobnich-udaju.

   20.4    Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky, v režimu Občanského zákoníku. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené v těchto VOP-FZ a Smlouvě, se budou řídit příslušnými právními předpisy České republiky. Ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku o tom, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující účinek, se nepoužije.

   20.5    VOP-FZ Dodavatele platí ode dne jejich zveřejnění na oficiálních internetových stránkách Dodavatele www.online.officeo.cz a www.officeo.cz do jejich zrušení nebo zveřejnění nových obchodních podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění VOP-FZ ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi Firemním zákazníkem a Dodavatelem se posuzují vždy podle ustanovení VOP-FZ platných v době uzavření příslušné Smlouvy.

   20.6    V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících Smlouvu platí ujednání zvláštních podmínek v tomto pořadí:

   (a)    ujednání obsažená v (dílčí) Objednávce;

   (b)    ujednání v samostatných smlouvách dle čl. 1.1 písm. (b), 1.1 písm. (c) a 1.1 písm. (d) těchto VOP-FZ;

   (c)    ujednání v Ceníku;

   (d)    ujednání v ZOP Technického servisu;

   (e)    ujednání ve VOP-FZ.

   20.7    Tyto VOP-FZ platí podpůrně i v případě, kdy Dodavatel sjedná se svým Firemním zákazníkem zvláštní podmínky pro nekatalogové zboží. V případě odchylných písemných ujednání platí přednostně ustanovení zvláštních podmínek.

   20.8    Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami Firemního zákazníka a Dodavatele.

   20.9    V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy bude shledáno neplatné, neúčinné, neproveditelné, v rozporu s právními předpisy nebo nevynutitelné, nebude tím, jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení. Strany v takovém případě sjednají takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu stran vyjádřeném ve Smlouvě.

   Hostivice, dne 23.10.2023

   Aktuální Všeobecné obchodní podmínky naleznete na: online.officeo.cz

   Tiskové chyby vyhrazeny.

   

   

   


Web online.officeo.cz využívá soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro běh e-shopu, některé nám slouží pro analýzu chování uživatelů a jeho další vylepšování. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s používáním všech cookies. V odkazu „Upravit nastavení“ můžete nastavení upravit.


Upravit nastavení